Top-taxatie

Top-taxatie

Door onze jaren lange ervaring en kennis en kunde op het gebied van het inspecteren van motoren en installaties alsmede het beoordelen van metaal- en kunststofdelen, was het een voor de hand liggende stap om moderne en klassieke voertuigen te gaan inspecteren en daaraan ook een waardebepaling (taxatie) te koppelen.

Wij ontwikkelden een in Nederland unieke inspectie en taxatieprocedure, die onze opdrachtgevers een betrouwbaar en objectief taxatierapport garandeert. Onze rapporten voldoen qua inhoud en uitvoering ruimschoots aan de aanbevelingen van de FEHAC m.b.t. taxatierapporten van oldtimer- en klassieke voertuigen.

Ons taxatierapport is een waardevol document dat door alle verzekeringsmaatschappijen wordt geaccepteerd. Wij bevelen u aan op de polis te laten vermelden dat er een taxatierapport is opgemaakt door Hafkamp Projects BV, dan kunt u hieraan rechten ontlenen.

Procedure

De standaard procedure is de volgende:


*) indien beschikbaar

Cijfer- en klasse waardering

Tijdens het inspecteren en taxeren beoordelen wij een groot aantal categorieen met een cijfer. Het gemiddelde van deze cijfers geeft een Totaalscore en daarmee een grote mate van duidelijkheid m.b.t. de waardering en de getaxeerde waarde van het voertuig voor zowel de huidige- als toekomstige eigenaar, verzekeringsmaatschappij, assurantieadviseur en overheidsinstanties.

De getaxeerde waarde van een voertuig is het resultaat van onze cijferwaardering van de bovenstaande catagorieen. De Klasse-indeling is hiervan is het resultaat. De waarde van een gegeven cijfer is veelal duidelijk, maar de indeling in een klasse kan om uitleg vragen. Voor meer informatie en een overzicht van de categorieen en klassen die door Hafkamp Projects BV/De Taxateur worden gehanteerd, klik op de onderstaande knop 'meer informatie'.

Meer informatie

Taxatierapport

Het taxatierapport word u via de e-mail als PDF-bestand gestuurd. Het rapport bestaat uit de onderdelen: taxatierapport

Het doel van taxatie van klassieke automobielen en motorfietsen

Het doel van deze Taxatie is het vaststellen van de te verzekeren waarde.

Bij acceptatie van dit rapport door de verzekeraar maakt dit rapport deel uit van de verzekeringsovereenkomst en ontleent zijn rechtskracht aan het in dit rapport genoemde artikel 7:960 BW, dat sinds 1 januari 2006 het artikel 275 van WvK vervangt.

Dit artikel luidt:

'De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.'

Om dit rapport op te maken heeft er een Taxatie plaatsgevonden van het motorvoertuig waarvan verzekerde eigenaar is. Er is getaxeerd op basis van Vaste Taxatie, waardoor dit rapport voldoet aan de eisen van artikel 7:960 BW en op Vervangingswaarde.

Vervangingswaarde

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van en naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. Indien er geen vervangingsmarkt bestaat dan de hoogste uitkomst van:

Hierbij wordt rekening gehouden met de staat van onderhoud van het voertuig.

Dit rapport ex artikel 7:960 BW is een waardevol document.

Indien het door assuradeuren op uw polis is aangetekend vormt het een geheel met uw verzekeringspolis.

Het is aan te bevelen om investeringen en desinvesteringen aan uw motorvoertuig, die gedurende de looptijd van dit rapport (3 jaar na dagtekening) worden gedaan, door te geven aan zowel Hafkamp Projects BV als uw verzekering of tussenpersoon.

Belangrijke punten

Wij zijn niet gebonden aan instellingen, bedrijven of verenigingen en oefenen onze opdrachten uit als erkend onafhankelijk, integer en deskundig inspecteur/taxateur. Het Ministerie van Justitie heeft een positieve VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) afgegeven.

Het Taxatierapport wordt uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt. Het rapport is niet overdraagbaar.

Wij behandelen de rapportage confidentieel en daarom geven wij dit rapport niet uit aan derden, tenzij de opdrachtgever ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten die het gevolg zijn van onjuiste informatie en/of onvolledige informatie noch voor verborgen en/of eigen gebreken.

De ervaring leert dat je circa 45 minuten moet reserveren per taxatie. Taxatiekandidaten doen er goed aan om met onderstaande opmerkingen rekening te houden

Per voertuig zijn de volgende zaken van belang om een zo realistisch mogelijke waardebepaling te kunnen verkrijgen:

Daarnaast moet in elk geval tijdens de taxatie aanwezig zijn:

Voor de administratieve kant van de zaak is het gewenst dat de taxateur de beschikking heeft over een ruimte met tafel, stoel en stopcontact. De taxateur krijgt van de organisatie de naam, telefoonnummer, e-mailadres en type/bouwjaar van het te taxeren voertuig.

Omdat de taxatierapporten voor het (papieren) kentekenbewijs en de nieuwe Kenteken Card verschillend in opmaak zijn, hoor ik graag over welk kentekenbewijs de eigenaar beschikt.

logo justitie Aan de uitgevoerde taxaties, expertises, inspecties, de gehanteerde methodiek, de meetresultaten, foto's en video-opnamen zijn de rechten aan Hafkamp Projects BV voorbehouden. Deze hebben betrekking op zowel de website als alle andere publicaties en mogen zonder toestemming niet gebruikt worden.